Onze voorwaarden

1       Inschrijving

1.1     De deelnemers kunnen via www.schepdaalsport.be online inschrijven voor één of meerdere sportkampen die jaarlijks worden georganiseerd in de paasvakantie en de grote vakantie. Mondelinge en/of telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard.

1.2     Elk sportkamp duurt 1 week (van maandag tot en met vrijdag). Inschrijvingen voor kortere periodes (bv. op dagbasis, voor- en/of namiddag) worden niet aanvaard.

1.3     De inschrijvingsperiode voor elk van de sportkampen loopt steeds van 1 januari tot en met de start van het sportkamp (respectievelijk, paasvakantie en/of grote vakantie). Inschrijvingen ontvangen tijdens deze periode worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ en dit tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

1.4     Wanneer een sportkamp volzet is, ontvangt u daarvan een elektronische melding. U kan er dan voor kiezen om te worden opgenomen op een wachtlijst. U ontvangt van Schepdaal Sport een bericht zodra er een plaats is vrijgekomen.

1.5     Indien uw kind op medisch vlak een speciale behandeling behoeft (allergie, medicatie, verzorging) is het essentieel dat Schepdaal Sport hiervan op de hoogte is. U verbindt er zich daarom toe om alle noodzakelijke en nuttige informatie bij de online inschrijving te vermelden in het vak daartoe bestemd.

2       Bevestiging en betaling

2.1     Binnen de 7 kalenderdagen na uw inschrijving, ontvangt u per email een bevestiging van uw inschrijving samen met een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief.

2.2     De betaling moet plaatsvinden voor de aanvang van het sportkamp en binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. Uw voorrang van inschrijving vervalt als uw betaling niet binnen die tijdsspanne is voldaan.

3       Annulering

3.1     Annulering door vzw Schepdaal Sport: Schepdaal Sport houdt zich het recht voor om een sportkamp te annuleren wegens omstandigheden buiten de wil van Schepdaal Sport om. U wordt hiervan zowel telefonisch als per email op de hoogte gebracht. Bij annulering door Schepdaal Sport worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

3.2     Annulering door de deelnemer: Een inschrijving voor een sportkamp kan steeds schriftelijk geannuleerd worden door de deelnemer. Elke annulering van een sportkamp brengt een annuleringskost van 15 euro met zich mee.

3.2.1     Gebeurt de annulering 30 kalenderdagen voor het sportkamp (aanvangsdatum sportkamp niet meerekenen), dan wordt het reeds gestorte inschrijvingsgeld, behoudens de annuleringskost van 15 euro, volledig teruggestort.

3.2.2     Gebeurt de annulering binnen de 30 kalenderdagen voor de aanvang van het sportkamp (aanvangsdatum sportkamp niet meerekenen) dan is er naast de annuleringskost, een administratieve kost gelijk aan 50% van de totale kostprijs van het sportkamp, verschuldigd.

3.2.3     Ongeacht het tijdstip, wordt bij een annulering ten gevolge van ziekte of ongeval van de deelnemer, enkel de annuleringskost van 15 euro in aanrekening gebracht op voorwaarde dat Schepdaal Sport (i) hiervan onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld en (ii) uiterlijk binnen de 3 kalenderdagen een origineel gedateerd medisch attest ontvangt.

3.3     Afwezigheid tijdens het sportkamp: Afwezigheid tijdens het sportkamp of onderbreking van het sportkamp om redenen anders dan in 3.2.3 geven geen recht op terugbetaling.

4       Fiscale voordelen en attesten

4.1     Tussenkomst mutualiteit – werkgever: Verschillende mutualiteiten en werkgevers komen tussen in de kostprijs voor de deelname aan sportkampen. U dient zelf na te gaan of uw mutualiteit of werkgever voorziet in dergelijke tussenkomst. In voorkomend geval beschikt uw mutualiteit of werkgever over een standaardformulier dat door Schepdaal Sport moet worden ingevuld. U wordt verzocht dit formulier bij de aanvang van het kamp aan Schepdaal Sport te bezorgen, zodat we dit u ingevuld kunnen terugbezorgen uiterlijk op de laatste dag van het sportkamp. Formulieren die na afloop van het sportkamp worden afgegeven, worden niet meer ingevuld.

4.2     Fiscale attesten: Het inschrijvingsgeld voor deelnemers onder de 12 jaar is fiscaal aftrekbaar op voorwaarde dat de inschrijver de deelnemer fiscaal ten laste heeft. In voorkomend geval bezorgt Schepdaal Sport u dit attest eenmalig voor de afloop van het sportkamp. Er worden geen duplicaten nagestuurd.

5       Verzekering

5.1     De deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke schade ten gevolge van deelname aan het sportkamp. Bij vragen over de verzekering kan u steeds een email sturen naar info@schepdaalsport.be.

5.2     Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan kledij, brillen, horloges en andere persoonlijke bezittingen (gsm, computerspelletjes, iPod en dergelijke) worden niet gedekt door de verzekering.

6       Beeldmateriaal

6.1     Schepdaal Sport maakt tijdens de sportkampen foto’s en video-opnames van de activiteiten van de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden van Schepdaal Sport. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij de inschrijving.

7       Varia

7.1     Schepdaal Sport houdt zich het recht voor om een deelnemer tijdens het sportkamp naar huis te sturen wegens ontoelaatbaar gedrag.  Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders hiervan vooraf verwittigd. Het inschrijvingsgeld zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode worden terugbetaald. Een administratiekost van 15 euro wordt in mindering gebracht van de terug te storten som.

7.2     Schepdaal Sport verzoekt de ouders in de mate van het mogelijke kledij en/of voorwerpen te naamtekenen. Dit is belangrijk in geval van verlies. Voor info over verloren voorwerpen kan u een mailtje sturen naar info@schepdaalsport.be.

7.3     Deze algemene voorwaarden gelden voor alle sportkampen georganiseerd vanaf 2018.

7.4     Schepdaal Sport houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de voorwaarden zal worden bekendgemaakt via een verwittiging op de website van Schepdaal Sport (www.schepdaalsport.be).